Privacy
beleid

Dit Privacybeleid beschrijft de methodes die wij, UNIBOX Group, gebruiken om informatie over bezoekers aan onze website te verzamelen, te beheren en te gebruiken. Dit Beleid kan worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt; wij zullen uw Persoonsgegevens echter altijd behandelen in overeenstemming met het Beleid dat van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld. Ons doel is om u regelmatig op deze pagina te informeren over eventuele wijzigingen in dit beleid, zodat u altijd volledig op de hoogte bent van de informatiecategorieën die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en de omstandigheden waarin deze kunnen worden gecommuniceerd.

1. GARANTIES INZAKE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

De term “Persoonsgegevens” zoals gebruikt in dit beleid verwijst naar informatie zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer, op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Over het algemeen zullen we uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de procedure die in dit beleid wordt beschreven. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende verwerkingen uit te voeren in het kader van wettelijke verplichten of een strafrechtelijk onderzoek. In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen.

2. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de meeste van onze diensten is geen enkele vorm van registratie vereist, zodat u onze site kunt bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren. Voor sommige diensten kan het echter nodig zijn bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. In deze gevallen is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site en dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, indien u ervoor kiest de informatie die wij u vragen niet te verstrekken. In overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving stellen uw Persoonsgegevens ons in staat u producten of diensten te leveren, u te factureren voor aangevraagde producten en diensten, u producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn, of met u te communiceren voor andere doeleinden die gezien de omstandigheden voor de hand liggen en waarover wij u informeren wanneer wij uw Persoonsgegevens verzamelen.

3. NIET-OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht, gedeeld of meegedeeld aan derden, behalve zoals bepaald in dit Beleid. Wij kunnen uw Persoonsgegevens echter delen met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de technische aspecten van deze site (savoirfaire.digital), dat ermee instemt de gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Beleid. Deze overdracht vindt plaats in het kader van overeenkomsten waarbij deze ondernemingen zich ertoe hebben verbonden het door de Europese wetgeving geboden niveau van bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, dan wel in overeenstemming te zijn met andere door de vigerende wetgeving erkende mechanismen. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die voor ons of namens ons optreden voor specifieke verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, of kunnen rechtmatig worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving voor activiteiten zoals het verlenen van diensten, het evalueren van het nut van deze site, productmarketing en -verkoop, gegevensbeheer of technische ondersteuning. Deze derden hebben zich ertoe verbonden uw Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden en deze niet te verkopen of openbaar te maken aan andere derden, tenzij vereist door de wet, uitdrukkelijk door ons gemachtigd, of zoals anders bepaald in dit Beleid. De Persoonsgegevens kunnen aan een derde worden bekendgemaakt indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een overheidsverordening, of indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of een strafrechtelijke procedure, in binnen- of buitenland.

4. RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE EN BEZWAAR

Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken, nemen wij alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens accuraat zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op legitieme gronden, d.w.z. indien een dergelijke verwerking niet redelijkerwijs noodzakelijk is voor de behartiging van ons legitieme belang zoals beschreven in dit Beleid, of voor de naleving van de wet. In het geval van prospectie, ook langs elektronische weg, zullen wij u de middelen verschaffen waarmee u bezwaar kunt maken tegen het ontvangen van informatie of hiervoor toestemming kunt geven, in overeenstemming met de wet. Als u wilt weten hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken, of hoe u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, neem dan contact met ons op via e-mail op het volgende adres: info@unibox-group.com Vermeld in dit geval de naam van de website waarop u uw informatie hebt verstrekt, evenals de informatie die u door ons wilt laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij u zich nauwkeurig identificeert. Verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten.

5. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die wij online verzamelen te waarborgen, gebruiken wij netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls en wachtwoorden. Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken, nemen wij alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. COOKIES

Gebruik van cookies op onze website Onze website maakt gebruik van cookies om de werking ervan te optimaliseren en om statistieken met betrekking tot het gebruik ervan te verzamelen (verkeer, bekeken pagina’s…). Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand, eventueel gecodeerd, dat door een website wordt opgeslagen op de computer of het apparaat (smartphone, tablet, enz.) waarmee u de website raadpleegt. Het doel van deze cookies is om uw gebruik van een site te versnellen en te personaliseren wanneer u deze bezoekt en opnieuw bezoekt. Daartoe geven cookies informatie door tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, enz.) en de server die de website host, bijvoorbeeld over uw voorkeuren voor de weergave van de site (taal, lettergrootte, enz.), uw surfgeschiedenis, uw keuzes uit de opties die een site biedt, of registratiegegevens. Welke cookies gebruiken we op de site?

  • Functionele cookies: deze cookies zijn specifiek voor het content management-platform, dat kan worden omschreven als de “motor” van de site. Deze cookies stellen ons in staat bepaalde functies van de site te beheren. Ze zijn anoniem (er wordt geen informatie verzameld die met uw identiteit in verband kan worden gebracht). Bovendien verdwijnen deze cookies, met uitzondering van de cookie die uw taalvoorkeur instelt, wanneer u uw browser sluit. Ze worden dus van uw computer of apparaat gewist wanneer u deze software afsluit.
  • Statistische cookies: de site maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om de frequentie en het gedrag van de gebruikers van de site te analyseren. Statistische cookies maken het mogelijk om bijvoorbeeld het aantal bezoekers te kennen, hun geografische locatie, hun route door de site (hoe en via welke pagina ze toegang kregen tot de site, de elkaar opvolgende pagina’s tijdens hun sessie en de pagina via welke ze de site verlieten), het tijdstip van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en kunnen tot 2 jaar bewaard worden.

Hoe kan ik de cookies beheren? U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen via de configuratie-instellingen van uw browser. U hebt de mogelijkheid om alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen en de meeste browsers zo in te stellen dat ze worden geblokkeerd. In dat geval kan het echter gebeuren dat u zelf bepaalde voorkeuren moet opgeven telkens wanneer u een site bezoekt en dat sommige diensten en functies niet beschikbaar zijn. Voor meer informatie over cookies, zie:

 

7. PERSOONSGEGEVENS EN KINDEREN

De meeste diensten die op deze site beschikbaar zijn, zijn bestemd voor personen van 18 jaar of ouder. Wij zullen niet bewust Persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan 18 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van zijn of haar wettelijke verzorger (ouder of voogd) via rechtstreeks offline contact. We zullen deze verantwoordelijke persoon informeren over de specifieke categorieën persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen, gebruiken of opslaan ervan. Wij houden ons strikt aan de wetten die bedoeld zijn om kinderen te beschermen.

8. LINKS NAAR ANDERE SITES

Dit Beleid voor gegevensbescherming is alleen van toepassing op deze site en niet op websites die eigendom zijn van derden. Wij bieden soms links aan naar andere websites waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor onze bezoekers. In dit geval zorgen we ervoor dat deze sites aan de hoogste normen voldoen. Gezien de aard van het internet kunnen wij echter niet instaan voor het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van websites waarnaar wij een link verschaffen en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van andere sites dan deze, aangezien dit Beleid niet van toepassing is op sites van derden.

9. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Indien u vragen of klachten hebt over onze naleving van dit Privacybeleid, of indien u aanbevelingen of opmerkingen met ons wilt delen om de kwaliteit ervan te verbeteren, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: info@unibox-group.com

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 december 2021.